T 078-2032607 | algemeen@adkeon.nl

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
van opdracht waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van partijkeuringen,
water- en bodemonderzoeken, het vervaardigen van bescheiden, het geven van adviezen
en/of het verrichten van werkzaamheden van ADKEON B.V. statutair gevestigd te
Dordrecht, hierna te noemen “ADKEON”.
2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin
de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per brief,
per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der
techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan
worden gesteld.
5. Onder “object” wordt verstaan het terrein, het depot of het wateroppervlak waar de
werkzaamheden in, op of onder worden verricht.
6. Door ADKEON te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen,
berekeningen, rapporten, certificaten, tekeningen e.d. zullen in het navolgende worden
aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere
gegevensdragers worden vastgelegd, zoals in de cloud, via cd-rom, dvd, usb-stick of e-mail.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst
voortgekomen deel- c.q. vervolgopdrachten.
9. Indien ADKEON deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter
hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. ADKEON hoeft dan de
algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende
overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

ARTIKEL 2: OPDRACHTEN, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door ADKEON gedane
aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten
afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke
punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien ADKEON
uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan ADKEON een
opdracht verstrekt, is ADKEON eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze
schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en
vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde
wijzigingen evenals aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de
overeenkomst binden ADKEON eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn
bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. ADKEON is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de
wederpartij heeft bevestigd of zodra ADKEON – zonder tegenwerping van de wederpartij –
met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES
1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van ADKEON zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en
dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft ADKEON het recht het aanbod
uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ADKEON niet tot levering van een deel van het
in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs of tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze
gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is ADKEON
gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of (op)levertermijnen aan te passen.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe
opdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van de bescheiden alsmede informatie in
brochures, promotiemateriaal en/of op de website van ADKEON zijn c.q. is zo nauwkeurig
mogelijk, maar gelden c.q. geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend.
6. De in het vorige lid genoemde voorbeelden blijven eigendom van ADKEON en dienen op
diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan ADKEON te worden geretourneerd.

ARTIKEL 4: HONORARIUM, PRIJZEN, TARIEVEN
1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal ADKEON haar honorarium
berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het
overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van ADKEON.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag
tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen
partijen overeengekomen tijdstippen.
3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen
plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is ADKEON

gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke
uurtarief.
4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven
zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten,
administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
5. ADKEON is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens
de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte
hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door
partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van
ADKEON en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te
verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in
rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van ADKEON bindend. Een en ander
behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
7.a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering
hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van
wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door ADKEON
ingeschakelde derden e.d., is ADKEON gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. het
overeengekomen honorarium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in
rekening te brengen.
7.b. Bij prijsverhogingen binnen 2 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging
aan ADKEON heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid
mag ADKEON er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ADKEON het recht
bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling
van ADKEON.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1.De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
1.a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. adequate advisering benodigde
gegevens (waaronder onderzoeksrapporten, locatiecontour, grondstromenplan en alle
andere gegevens met betrekking tot het te inspecteren object) en bescheiden tijdig en op
de door ADKEON gewenste wijze aan ADKEON ter beschikking stelt;
1.b. eventuele door de wederpartij aan ADKEON verstrekte gegevensdragers,
elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
1.c. alle benodigde vergunningen zijn aangevraagd en verkregen, een en ander tenzij
schriftelijk is overeengekomen dat ADKEON voor het aanvragen van deze vergunningen zal
zorgen;
1.d. ADKEON op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie of het
object waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient
te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
1.e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden zodanig en zo tijdig
verrichten, dat ADKEON hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij
de uitvoering van de overeenkomst;
1.f. ADKEON binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst
de werkzaamheden een aanvang zouden nemen in kennis wordt gesteld indien ADKEON
haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
1.g. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden goed bereikbaar is voor
machines, apparatuur alsmede drijvend materieel van ADKEON;
1.h. ADKEON tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of
afvoer van materialen en hulpmiddelen;
1.i. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige
materialen, obstakels, loslopende dieren c.q. (overige) zaken die gevaar op kunnen leveren
voor ADKEON:
1.j. op de locatie waar ADKEON en/of de door ADKEON ingeschakelde derden in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door
ADKEON en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen
aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
1.k. de voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke klic-melding is gedaan en
ADKEON tijdig kan beschikken over de rapportage hiervan zodat zij op de hoogte is van de
ligging van kabels, leidingen, ondergrondse tanks e.d. op de locatie waar de
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen;
1.l. ADKEON informatie heeft omtrent de bodemgesteldheid, onder andere inzake de
drukvastheid van de ondergrond;
1.m. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van ADKEON opgeslagen of opgeborgen
moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of
ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn.
De wederpartij vrijwaart ADKEON voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of
onvolledig zijn van de gegevens.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is ADKEON
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de

wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de
opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden
dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de
wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en ADKEON nalaat van de
wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van ADKEON om op een later tijdstip
alsnog nakoming te verlangen, niet aan.

ARTIKEL 7: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. ADKEON verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het
sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij heeft verkregen en
waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q.
waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk
behandeld moet worden. ADKEON zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. ADKEON zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de
vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q.
andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de
overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen
houden.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien ADKEON als gevolg van wet- en/of
regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie
openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een
rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de
werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
4. Het is ADKEON te allen tijde toegestaan te publiceren over de overeengekomen
werkzaamheden en de hierbij gebruikte c.q. ontwikkelde methodes, (deel)analyses e.d. te
hergebruiken, mits daarbij de privacy van de wederpartij gewaarborgd blijft.
ARTIKEL 8: RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE
ADKEON zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de
looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. ADKEON is echter
nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden, tenzij
dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ADKEON of haar leidinggevend
personeel op directieniveau. De wederpartij dient er te allen tijde voor te zorgen dat hij
het origineel of een kopie behoudt van de aan ADKEON verstrekte informatie c.q.
bescheiden.

ARTIKEL 9: KEUZEVRIJHEID METHODEN EN MIDDELEN
1. ADKEON is vrij in haar keuze van (conform normen) onderzoekstypen, inspectie- of
monstername-methoden en de daarbij te gebruiken middelen, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Wanneer op verzoek van de wederpartij specifieke middelen gebruikt worden, dan wel
specifieke methoden worden toegepast, waarvan ADKEON niet weet welke uitwerking
deze middelen of methoden hebben of vermoedelijk zullen hebben, zal ADKEON dit
meedelen aan de wederpartij. Indien de wederpartij toch het gebruik van deze specifieke
middelen of methoden voorschrijft, is ADKEON niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit
gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.
3. ADKEON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het in opdracht van de
wederpartij gebruiken van middelen en methoden indien ADKEON de wederpartij heeft
geïnformeerd over de ongeschiktheid c.q. schadelijkheid van het betreffende middel c.q.
de betreffende methode en de wederpartij desondanks staat op het gebruik van dit middel
c.q. deze methode.
4. ADKEON behoudt zich nadrukkelijk het recht voor onderzoekstypen, inspectie- of
monstername-methoden, welke naar haar oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar
opleveren voor haar, haar personeel c.q. door haar ingeschakelde derden, te weigeren. In
voorkomende gevallen zal door ADKEON in overleg met de wederpartij naar alternatieve
methodieken c.q. middelen worden gezocht.

ARTIKEL 10: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen. Indien ADKEON de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij
derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke
termijn wordt gegund om haar opleveringsverplichtingen alsnog na te komen.
2. ADKEON is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten,
waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de te leveren bescheiden gaat over op de wederpartij op het
moment dat deze bescheiden feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet
mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de bescheiden aan de wederpartij
te leveren, is ADKEON gerechtigd de bescheiden voor rekening en risico van de wederpartij
te bewaren. Tenzij ADKEON uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld,
dient de wederpartij ADKEON binnen één maand na kennisgeving hiervan in staat te stellen
de bescheiden alsnog te leveren en/of de werkzaamheden alsnog te verrichten.
5. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn in
gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. ADKEON heeft
dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de
reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor
ADKEON een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele
(bewaar-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

ARTIKEL 11: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST
1. Indien de aanvang, voortgang of afronding van de werkzaamheden c.q. de
overeengekomen levering van bescheiden wordt vertraagd doordat:
1.a. ADKEON niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. bescheiden van de wederpartij
heeft ontvangen;
1.b. ADKEON niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
wederpartij heeft ontvangen;
1.c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij
komen; heeft ADKEON recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als
redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide
kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is ADKEON gerechtigd de uitvoering
van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij
de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende
kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. ADKEON zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen
de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs
van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van
de wederpartij moet worden bespoedigd, is ADKEON gerechtigd de hiermee gemoeide
overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. ADKEON is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. ADKEON dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor
schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader
door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te
volgen.
5. ADKEON wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst
relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze
op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of
leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze
kunnen worden uitgevoerd, zal ADKEON met de wederpartij in overleg treden over
wijziging van de overeenkomst. ADKEON zal de wederpartij daarbij informeren over de
gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten
gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft ADKEON in ieder geval recht op volledige
vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.
7. Een inspectie is te allen tijde een momentopname. Daarbij worden uitsluitend meetbare
waarden en/of zichtbare vervuilingen e.d. gerapporteerd.
8. De wederpartij zal iedere conceptversie van door ADKEON te vervaardigen bescheiden
steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan ADKEON kenbaar
maken. Indien nodig, wordt het concept door ADKEON aangepast en nogmaals aan de
wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. ADKEON is gerechtigd om te verlangen dat de
definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt
geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring
van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden
pas gebruiken, nadat ADKEON de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke
akkoordverklaring heeft ontvangen.
9. Ingeval ADKEON in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te
brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is ADKEON gerechtigd de hieruit
voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 12: MEER- EN MINDERWERK
1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of
noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn
opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen ADKEON en de wederpartij
overeengekomen te worden. ADKEON is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat
zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra ADKEON – zonder
tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
3.a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
3.b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 13: OPLEVERING EN GOEDKEURING
1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van saneringswerkzaamheden betreft, is
ADKEON gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond
en gebruiksklaar is.
2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien het
gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft
gecontroleerd c.q. heeft laten controleren en het goedkeuringscertificaat door de
controlerende instantie is afgegeven.
3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de
wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van
het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn en de oplevering van het door
ADKEON verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

ARTIKEL 14: KLACHTEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden, waarvan
niet is overeengekomen dat hiervan eerst een concept zou worden vervaardigd, tot
controle ervan over te gaan. Eventuele fouten, onjuistheden, onvolkomenheden e.d. die
door de wederpartij in redelijkheid bij een eerste, zorgvuldige inspectie van de bescheiden
geconstateerd kunnen worden, dienen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de
bescheiden aan ADKEON te worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging
hiervan.
2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde bescheiden, waarvan niet is
overeengekomen dat hiervan eerste een concept zou worden vervaardigd, dienen direct
na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na levering – schriftelijk aan ADKEON te
worden gemeld.
3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking
– doch uiterlijk binnen 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden – schriftelijk aan
ADKEON te worden gemeld.
4. Indien bovengemelde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan ADKEON
kenbaar zijn gemaakt worden de bescheiden geacht conform de overeenkomst te zijn
geleverd c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn
verricht. Alle gevolgen van het niet tijdig melden zijn voor risico van de wederpartij.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. Lid 5 van dit artikel geldt niet voor de consument.
7. De wederpartij dient ADKEON in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader
alle voor de klacht relevante informatie aan ADKEON te verstrekken. Indien voor het
onderzoek naar de klacht retourzending van de bescheiden noodzakelijk is, of indien het
noodzakelijk is dat ADKEON ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan
verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf
gegrond blijkt te zijn.
8. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van uitgevoerde inspectiewerkzaamheden
indien het geïnspecteerde object niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van de
uitvoering van de inspectiewerkzaamheden.
9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van bescheiden die na ontvangst door de
wederpartij zijn veranderd of geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

ARTIKEL 15: GARANTIES
1. ADKEON zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en
conform de in haar branche geldende normen, beroepsstandaarden en wet- en
regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden nooit
een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. Indien voor de door ADKEON in haar rapportages verwerkte laboratoriumuitslagen door
het laboratorium dat deze waarden heeft vastgesteld een garantie ten aanzien van de
juistheid van deze waarden is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen
gelden. ADKEON zal de wederpartij hierover informeren.
3. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de overeengekomen
garanties, zal ADKEON kosteloos zorg dragen voor het opnieuw vervaardigen van de
bescheiden c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op het overeengekomen
honorarium voor de bescheiden c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van
ADKEON. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van
het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door ADKEON gegarandeerde
beroepsstandaarden aanvaardt ADKEON geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is ADKEON slechts aansprakelijk voor
directe schade. Iedere aansprakelijkheid van ADKEON voor gevolgschade, zoals
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter
voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien ADKEON aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van ADKEON te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat
door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur
van ADKEON niet uitkeert of de schade niet onder een door ADKEON gesloten verzekering
valt, is de schadevergoedingsplicht van ADKEON beperkt tot maximaal het factuurbedrag
voor de geleverde bescheiden c.q. de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij dient ADKEON uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden
met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien ADKEON haar werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of
namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is ADKEON slechts verantwoordelijk voor
de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
8. Alle gebreken, tekortkomingen e.d. die worden geconstateerd aan of zich voordoen met
betrekking tot het geïnspecteerde object, maar buiten de specifieke opdracht vallen en/of
het moment waarop de inspectiewerkzaamheden zijn verricht, kunnen ADKEON niet
worden aangerekend.
9. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch ADKEON op
andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
9.a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde
bescheiden of de door of namens ADKEON verstrekte instructies, adviezen e.d.;
9.b. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan ADKEON
verstrekte of voorgeschreven gegevens of bescheiden;

9.c. door fouten of onvolledigheden in de rapportage en analyses van het laboratorium dat
de gronden/ of watermonsters heeft onderzocht;
9.d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig
aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart ADKEON uitdrukkelijk
voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien
de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van ADKEON of haar
leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal ADKEON de
wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

ARTIKEL 17: BETALING
1. ADKEON is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere
zekerheid (bijvoorbeeld een bankgarantie) voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te
geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij
staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen 14 dagen na de
factuurdatum hier bezwaar tegen heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is
betaald, is de wederpartij aan ADKEON een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van
2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand
worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door ADKEON betaling alsnog uitblijft, is ADKEON bovendien
gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met
een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
5.a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met
een minimum van € 40,00);
5.b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
5.c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
5.d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is ADKEON gerechtigd aan de
wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5
van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter
grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is ADKEON gerechtigd na
verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform
lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is ADKEON gerechtigd de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke
zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft ADKEON eveneens indien hij
al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan
de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door ADKEON ten eerste in mindering
worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare
facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk
vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10.a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van ADKEON te verrekenen met
eventuele tegenvorderingen die hij heeft op ADKEON. Dit geldt eveneens indien de
wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard.
10.b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met
de consument.

ARTIKEL 18: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1. ADKEON is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die
rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door ADKEON in
het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde bescheiden. Een en ander,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na
afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan ADKEON
voorbehouden.
3. De wederpartij is niet gerechtigd de door ADKEON geleverde of vervaardigde
bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij
verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of
deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
ADKEON.

ARTIKEL 19: RETENTIERECHT
ADKEON is bevoegd de teruggave van alle door de wederpartij aan haar verstrekte
gegevens en bescheiden, die ADKEON in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
onder zich heeft, op te schorten, totdat de wederpartij alle opeisbare vorderingen ter zake
van voornoemde overeenkomst heeft voldaan.

ARTIKEL 20: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is
ADKEON gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te
ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:

1.a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is
gedaan;
1.b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
1.c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
1.d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
1.e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking
tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de
bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te
stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 21: OVERMACHT
1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of ADKEON is
ADKEON gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar
verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot
enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van ADKEON wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ADKEON, van de door
haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van ADKEON.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden
verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van ADKEON en/of van de
wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen
door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d..
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd,
is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens ADKEON tot aan dat moment na te
komen.

ARTIKEL 22: ANNULERING, OPSCHORTING
1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering
daarvan wenst te annuleren, is hij aan ADKEON een door ADKEON nader te bepalen
schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door ADKEON
gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
ADKEON is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en
afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de
overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q.
verzet, is ADKEON in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van
het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te
brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering
en zal ADKEON vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. ADKEON is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen
met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij
is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte
kosten direct opeisbaar en is ADKEON gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te
brengen. ADKEON is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te
maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde
uren bij de wederpartij in rekening te brengen.
6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur
niet kan worden hervat, is ADKEON gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval
de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt
hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten
van ADKEON te vergoeden.

ARTIKEL 23: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen ADKEON en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar
ADKEON is gevestigd, zij het dat ADKEON altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor
te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de
wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan ADKEON. Met
tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat ADKEON schriftelijk aan de consument
heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar
vestigingsplaats.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is ADKEON gerechtigd te handelen
conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig
te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd
is.

KVK 81179797
IBAN NL 04 INGB 0007 630647
BTW NL0065314252B01

Copyright 2021 ADKEON – All Rights Reserved | Powered by Infra Media